Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem je novost slovenske zakonodaje, ki dopušča da je poleg odgovornosti šole vožnje, njihovih učiteljev vožnje, preložen del odgovornosti tudi na spremljevalce mladih voznikov. Ena bistvenih nalog spremljevalca je, da oblikuje mladega voznika v premišljenega varnega in umirjenega udeleženca v cestnem prometu ter mu poda ustrezno vozniško kulturo. Na ta način si bo kandidat s spremljevalcem pridobil ustrezne vozniške izkušnje ter se soočil z veliko odgovornostjo, ki jo bo potem nase prevzel kot voznik.

Prihodnost naj bi tako prinesla zmanjšano število objestnih voženj, voženj pod vplivom alkohola ter večje upoštevanje omejitev hitrosti.

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.

Vkolikor bodoči spremljevalec ne ve koliko kazenskih točk ima v evidenci kazenskih točk, do tega podatka lahko pride s pomočjo zahtevka za podatke iz evidence kazenskih točk. Tega naslovi na Ministrstvo za pravosodje, njihov odgovor pa običajno sledi v roku 7 dni.

Če ste kandidat za voznika mlajši od 18 let, vas bo tako lahko spremljala druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki. Pred tem morate obvezno opraviti tudi tečaj CPP.

Vožnja s spremljevalcem ter nekateri pogoji in časovni okviri poteka usposabljanja za vožnjo s spremljevalcem

  • 1) veljaven osebni dokument,
  • 2) starost najmanj 16 let,
  • 3) tečaj in izpit iz prve pomoči
  • 5) vpis v šolo vožnje
  • 6) opravljen tečaj CPP (najmanj 24 ur)
  • 7) uspešno opravljeni republiški testi CPP
  • 8) v šoli vožnje zaključen program praktičnega dela usposabljanja (najmanj 20 ur)
  • 9) vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje

Vloga za vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje

0
vpisanih spremljevalcev v letu 2015.
0
vpisanih spremljevalcev v letu 2016.

Vloga za vpis spremljevalca
Vlogo za vpis spremljevalca, lahko vloži kandidat, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec v času uradnih ur pri izbrani upravni enoti. Tam lahko omenjeni dobijo tudi morebitna dodatna pojasnila.

Vlogo za vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje lahko pošljete po pošti, vložite osebno ali date ustno na zapisnik. Če vlogo pošljete po pošti, morate dodati še kontaktni podatek vložnika (telefon, e-pošta), saj bo le tako korepondenca med vami in upravno enoto potekala hitreje in lažje.

Pri vpisu spremljevalca boste spremljevalci potrebovali tudi zahtevek za podatke iz evidence kazenskih točk. Izpolnjeni obrazec pošljite po faksu na številko 01/369-56-25 ali p