Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem je novost slovenske zakonodaje, ki dopušča da je poleg odgovornosti šole vožnje, njihovih učiteljev vožnje, preložen del odgovornosti tudi na spremljevalce mladih voznikov. Ena bistvenih nalog spremljevalca je, da oblikuje mladega voznika v premišljenega varnega in umirjenega udeleženca v cestnem prometu ter mu poda ustrezno vozniško kulturo. Na ta način si bo kandidat s spremljevalcem pridobil ustrezne vozniške izkušnje ter se soočil z veliko odgovornostjo, ki jo bo potem nase prevzel kot voznik.

Prihodnost naj bi tako prinesla zmanjšano število objestnih voženj, voženj pod vplivom alkohola ter večje upoštevanje omejitev hitrosti.

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.

Vkolikor bodoči spremljevalec ne ve koliko kazenskih točk ima v evidenci kazenskih točk, do tega podatka lahko pride s pomočjo zahtevka za podatke iz evidence kazenskih točk. Tega naslovi na Ministrstvo za pravosodje, njihov odgovor pa običajno sledi v roku 7 dni.

Če ste kandidat za voznika mlajši od 18 let, vas bo tako lahko spremljala druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki. Pred tem morate obvezno opraviti tudi tečaj CPP.

Vožnja s spremljevalcem ter nekateri pogoji in časovni okviri poteka usposabljanja za vožnjo s spremljevalcem

  • 1) veljaven osebni dokument,
  • 2) starost najmanj 16 let,
  • 3) tečaj in izpit iz prve pomoči
  • 5) vpis v šolo vožnje
  • 6) opravljen tečaj CPP (najmanj 24 ur)
  • 7) uspešno opravljeni republiški testi CPP
  • 8) v šoli vožnje zaključen program praktičnega dela usposabljanja (najmanj 20 ur)
  • 9) vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje

Vloga za vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje

0
ljudi je obiskalo stran vožnja s spremljevalcem v letu 2019.
0
ljudi je obiskalo stran vožnja s spremljevalcem v letu 2020.

Vloga za vpis spremljevalca
Vlogo za vpis spremljevalca, lahko vloži kandidat, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec v času uradnih ur pri izbrani upravni enoti. Tam lahko omenjeni dobijo tudi morebitna dodatna pojasnila.

Vlogo za vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje lahko pošljete po pošti, vložite osebno ali date ustno na zapisnik. Če vlogo pošljete po pošti, morate dodati še kontaktni podatek vložnika (telefon, e-pošta), saj bo le tako korepondenca med vami in upravno enoto potekala hitreje in lažje.

Pri vpisu spremljevalca boste spremljevalci potrebovali tudi zahtevek za podatke iz evidence kazenskih točk. Izpolnjeni obrazec pošljite po faksu na številko 01/369-56-25 ali pa po pošti na naslov Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (pripis – kazenska evidenca) oziroma oddate ga lahko tudi osebno osebno v sprejemni pisarni Ministrstva za pravosodje, in sicer vsak dan od 9. do 15:30 ure (v sredo do 16. ure), v petek pa do 14:30 ure.

Potrdilo boste prejeli po navadni pošti na vaš naslov za vročanje.

Prenesite vlogo za vpis spremljevalca in zahtevek za podatke iz evidence kazenskih točk

Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. Vpis opravi uprava enota, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora upravna enota spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.


Med vožnjo motornega vozila mora imeti kandidat za voznika pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.

Kandidat za voznika sme voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od začetka usposabljanja.

Pri spremljanju kandidata za voznika je spremljevalec odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila ta oseba, razen če ga ni mogel preprečiti.

Pravilno nameščena L tablica za vožnjo s spremljevalcem

Pravilno nameščena L tablica za vožnjo s spremljevalcem

Kandidat za voznika, ki vozi vozilo  in njegov spremljevalec, morata imeti v času vožnje na vozilu nameščeno tablico kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve.

“L” tablica mora biti nameščena na levi polovici zadnje strani vozila.

Na Forumu o vozniškem izpitu nam lahko zastavite vprašanja na temo vožnja s spremljevalcem.

Ogledate si lahko tudi okvirni izračun stroškov na poti do vozniškega izpita po programu vožnja s spremljevalcem.

Vse za vozniški izpit na enem mestu