Vozniški izpit za voznike povratnike

Če vam je kot vozniku izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja prekrške, lahko ponovno pridobite novo vozniško dovoljenje po šestih mesecih od izvršitve odločbe. Če vam je izrečeno prenehanje vozniškega dovoljenja prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja, pa po enem letu od izvršitve odločbe.

Voznik, ki mu je bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja po kazenskem zakoniku, lahko pridobi novo vozniško dovoljenje po izvršitvi tega varnostnega ukrepa.

Da ponovno pridobite vozniško dovoljenje je pogoj, in sicer, da opravite kontrolni zdravstveni pregled, se udeležite programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ter da ponovno opravite vozniški izpit.

Vsi vozniki, ki vam je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, morate v celoti ponovno opraviti postopek usposabljanja za vozniški izpit. Pripravili smo vam okvirni izračun stroškov na poti do vozniškega izpita za voznike povratnike.

Tistim, ki je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi prehitre vožnje,  je določeno, da se morajo udeležiti dodatnega programa varne vožnje.

Vozniki, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snov se morajo udeležiti rehabilitacijskega programa.

Sicer se rehabilitacijskega programa prostovoljno lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola. Po zaključenem rehabilitacijskem programu se vozniku, enkrat v dveh letih, izbrišejo iz evidence kazenskih točk 4 kazenske točke.

V Program rehabilitacije uvrščamo:

  • Edukacijske delavnice (najmanj 6 pedagoških ur). Cilj edukacijskih delavnic je udeležence osvestiti glede vpliva alkohola na sposobnost za vožnjo. Namenjene so osebam, pri katerih je bilo v kontrolnem pregledu ugotovljeno, da ne sodijo med tiste, ki tvegano in škodljivo pijejo (v primeru vožnje in alkohola pa je šlo za enkratni dogodek, povezan z izjemno situacijo). Edukacijske delavnice obsegajo vsebine o varnosti cestnega prometa, vsebine o tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ter vsebine o odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu;
  • Psihosocialne delavnice (najmanj 17 pedagoških ur), so delavnice namenjene osebam, ki tvegano in škodljivo pijejo. Program obsega vsebine o varnosti cestnega prometa, vsebine o tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ter vsebine o odgovornostih voznikov in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu;
  • Program zdravljenja, poteka po standardiziranih programih zdravljenja odvisnosti. Namenjen je osebam, za katere se v kontrolnem pregledu ugotovi, da so odvisne od alkohola.
Obveznosti, ki jih morate izpolniti da ponovno pridobite vozniško dovoljenje:

  • Opraviti morate kontrolni zdravstveni pregled, ki velja 3 leta.
  • Opraviti morate dodatno usposabljanje Varna vožnja s psihosocilanimi delavnicami ali rehabilitacijski programi. Pridobljeno potrdilo o opravljenem rehabilitacijskem programu ali varni vožnji velja tri mesece.
  • Tečaj CPP, ki ga opravite v šoli vožnje in velja 3 leta. Predavanje cestno prometnih predpisov običajno traja 5 dni, to je 20 pedagoških ur.
  • Izpit prve pomoči, katerega veljavnost je trajna. Kartico o opravljeni prvi pomoči potrebujete pri prijavi na teoretični del vozniškega izpita.
  • Teoretični preizkus znanja CPP na Izpitnem centru, katerega veljavnost je 3 leta.
  • Praktični del usposabljanja – vožnja v šoli vožnje (minimalno 20 moto ur).
  • Končni praktični preizkus znanja – vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo izpitnega centra.
Pozor ! Če se pri vožnji vozila v cestnem prometu izkazujete z vozniškim dovoljenjem, ki je na podlagi sodne odločbe prenehalo veljati se vas lahko kaznuje z globo 500 eurov.

 


Vse za vozniški izpit na enem mestu