Odvzem vozniškega izpita - odvzem vozniškega dovoljenja

Odvzem vozniškega dovoljenja oz. odvzem vozniškega izpita

V spodnjem članku navajamo rešitev, kako lahko preprečite odvzem vozniškega dovoljenja in kaj lahko storite, če vam je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto.

Če na cesti napravite hujši prekršek, vas lahko doleti odvzem vozniškega dovoljenja (odvzem vozniškega izpita).

V takem primeru daje zakon vozniku, ki je storil hujši prekršek, možnost da prepreči odvzem vozniškega dovoljenja.

Vozniško dovoljenje (vozniški izpit) se vozniku odvzame, če ta v dveh letih s storitvijo enega ali več prekrškov doseže ali preseže 18 kazenskih točk.

Vozniku začetniku se vozniško dovoljenje odvzame, ko doseže ali preseže 7 kazenskih točk.

Primeri v katerih sledi odvzem vozniškega dovoljenja oz. odvzem vozniškega izpita

Če je podan utemeljen sum, da je storilec, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, storil prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, mora prekrškovni organ v petih dneh od ugotovitve prekrška in storilca predlagati sodišču, da storilcu začasno odvzame vozniško dovoljenje. Predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja je sestavni del obdolžilnega predloga.

Če pooblaščena uradna oseba na kraju prekrška ugotovi, da so podani pogoji iz prejšnjega odstavka , storilcu takoj prepove nadaljnjo vožnjo in mu odvzame vozniško dovoljenje ter mu o tem izda potrdilo, vozniško dovoljenje pa s predlogom za odvzem pošlje sodišču. Če storilec ne izroči vozniškega dovoljenja, mu pooblaščena uradna oseba na kraju samem prepove nadaljnjo vožnjo in to prepoved z navedbo, da vozniško dovoljenje ni bilo odvzeto, zaznamuje na potrdilu.

Če je prekršek ugotovljen s tehničnim sredstvom ali na drug način, zaradi katerega storilec s kršitvijo ni bil seznanjen na kraju kršitve, se storilcu vožnja prepove in vozniško dovoljenje odvzame s sklepom o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ki ga sodišče izda na predlog preKrškovnega organa.

Sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja

Sodišče, ki je prejelo zadevo, mora o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja odločiti v 8 dneh .

Sodišče odloči s sklepom o odvzemu vozniškega dovoljenja, zoper katerega pa  lahko voznik  v treh dneh od prejema sklepa vloži ugovor. Ugovor ne zadrži izvršitve sklepa oziroma odvzema vozniškega dovoljenja.

Vrnitev začasno odzetega vozniškega dovoljenja

V primeru začasnega odvzema vozniškega dovoljenja se lahko na sodišču vloži predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, s katerim se predlaga, da se začasno odvzeto vozniško dovoljenje vrne, dokler o zadevi ni odločeno.

V takšnem primeru se mora predlogu priložiti tudi zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po Zakonu o voznikih, sicer sodišče ta predlog.

Zdravstveni pregled se lahko opravi v enem izmed zdravstvenih domov, navedenih na seznamu pooblaščenih izvajalcev kontrolnih zdravniških pregledov.

Vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenje se torej lahko doseže z ustrezno podanim predlogom za vrnitev, v  katerem je potrebno navesti vsebino, ki opravičuje vrnitev, na podlagi zakonskih kriterijev. Za pomoč pri sestavi predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja ter drugih vprašanjih, ki se nanašajo na odvzem vozniške, se lahko obrnete na stran Prekrški.com.

Novicam s področja vozniških dovoljenj lahko sledite na našem blogu z naslovom vozniška dovoljenja.

Imate vprašanje povezano s to temo ? Zastavite nam ga lahko na Forumu o vozniškem izpitu v rubriki odvzem vozniškega dovoljenja.


Vse za vozniški izpit na enem mestu