61. člen Zakona o voznikih določa, da lahko tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev ali državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo zaradi stalnega prebivanja ali ima prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, če izpolnjuje druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil (predpisana starost, telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil – zdravniško spričevalo itd.), zahteva zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje.

Zgoraj navedeno, torej določba prejšnjega odstavka, ki se nanaša na prebivanje, se smiselno uporablja tudi za imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja druge države članice Evropske unije, Liechtensteina, Norveške ali Islandije, ki želi zamenjati veljavno vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje.

Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z vozniškim dovoljenjem, izdanem v tujini in osebi, ki je že imela veljavno slovensko vozniško dovoljenje.

Praktičnega dela vozniškega izpita ni treba opraviti imetnikom vozniških dovoljenj tistih tujih držav, ki jih določi s pravilnikom minister, pristojen za promet, na podlagi ocene kakovosti izobraževanja, teoretičnega znanja in znanja vožnje motornih vozil voznikov ter prometno varnostnih razmer v posamezni tuji državi in imetnikom vozniških dovoljenj tujih držav, ki imajo dokazilo o strokovni usposobljenosti v skladu s predpisi Evropske unije o najnižji stopnji usposabljanja za nekatere poklicne voznike v cestnem prometu.

Slovensko vozniško dovoljenje se izda namesto vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini.

Izjemoma in ob vzajemnosti se od osebja diplomatskih predstavništev in konzulatov, predstavništev tujih držav, mednarodnih organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji ter predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ob zamenjavi vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ne zahtevajo dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti motorna vozila ter opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita.

Tujcu in državljanu Republike Slovenije se zamenja vozniško dovoljenje, izdano v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem, če ga je pridobil med najmanj šestmesečnim neprekinjenim bivanjem v državi, v kateri je bilo izdano.

Pred zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem se preveri, za katero kategorijo oziroma vrsto vozila velja. Za preverjanje informacij o vozniških dovoljenjih, ki so jih izdale druge države članice Evropske unije, se uporablja omrežje Evropske unije za vozniška dovoljenja. Oseba, ki prosi za zamenjavo, lahko priloži listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Mednarodnega vozniškega dovoljenja ni mogoče zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje.
Vozniško dovoljenje, ki je bilo izdano v tujini, se zamenja za slovensko vozniško dovoljenje, nato pa se ga vrne organu tuje države, ki ga je izdal.

Prepis oz. zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, se lahko opravi na katerikoli upravni enoti v Sloveniji. Tam izpolnite vlogo za pridobitev slovenskega vozniškega dovoljenja. Če gre za vozniško dovoljenje iz katerega se na da razbrati veljavnosti vozniškega dovoljenja (ter ostalih podatkov) zaradi narave jezika (npr. kitajščina), morate priložiti tudi prevedeno potrdilo (iz tega mora biti razvidno da je tuje vozniško dovoljenje res veljavno ter za katere kategorije velja in če so nanj vpisane kakšne omejitve (npr. očala)). Opraviti morate tudi zdravniški pregled na medicini dela prometa in športa, se vpisati v šolo vožnje ter opraviti praktični del vozniškega izpita (glavno vožnjo). V šoli vožnje vam ni potrebno opraviti celotnega praktičnega dela usposabljanja. Število ur običajno določi učitelj vožnje na podlagi vašega znanja in poznavanja slovenskih pravil cestno prometnih predpisov.


Vse za vozniški izpit na enem mestu