slika vir: AVP RS

Nekaterim šolam vožnje je Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa že predstavila elektronsko preverjanja znanja na teoretičnem delu vozniškega izpita (opravljanja vozniškega izpita s pomočjo računalnika), druge še pridejo na vrsto. Postopek opravljanja teoretičnega dela vozniškega izpita bo tako razdeljen na prijavo in vstop v reševanje, reševanje elektronske testne pole cpp ter oddajo, ogled rešene testne pole in seznanitev z rezultatom izpita.

Vstop v reševanje elektronske testne pole CPP

Pri opravljanju teoretičnega dela vozniškega izpita s pomočjo računalnika bo kandidat za vstop v elektronsko testno polo v vnosno v polje s pomočjo tipkovnice vpisal uporabniškoime in geslo, ki ju bo dobil na začetku izpita. Uporabniško ime bo sestavljeno iz številk, geslo pa iz kombinacije malih črk in številk.

Reševanje elektronske testne pole CPP

Test bo kandidat reševal tako, da bo s klikom z miško na izbirno polje označil izbraniodgovor. Pri vprašanjih, ki imajo dva pravilna odgovora ali več, bo kandidat na to opozorjen.

Ko kandidat rešuje testno polo, lahko preskakuje posamezna vprašanja in se nanje vrne kasneje. Lahko tudi spreminja odgovore pri že odgovorjenih vprašanjih. Vrstni red odgovorov pri posameznih vprašanjih je naključen, razen nekaj izjem, kjer bi to lahko vplivalo na izbiro pravilnega odgovora oz. bi bilo kako drugače moteče.

Posamezni testi CPP imajo med 30 (kategorija G) in 40 testnih nalog (kategorije B, C, D in CE). Čas, namenjen reševanju testa (od vstopa v testno polo do njene oddaje) je omejen na 40 minut, znotraj tega pa ni nobene posebne časovne omejitve za odgovor na posamezno vprašanje.

Oddaja elektronske testne pole, njen ogled in seznanitev z rezultatom

Ko kandidat dokončno odda testno polo, seveda odgovorov ni več mogoče spreminjati. Ima pa kandidat možnost pregledati celoten test, kjer lahko vidi, ali je pravilno odgovoril na posamezna vprašanja, ne izve pa še rezultata.

 

Ko član izpitne komisije na svojem računalniku pridobi rezultate, jih ustno sporoči kandidatom. Kandidat lahko tudi ponovno pogleda testno polo. Kljub temeljiti pripravi ter skrbnemu izboru in pregledu so v banki lahko tudi testne naloge, ki so napačne ali pa se ob uporabi v praksi izkaže, da jih uporabniki dojemajo drugače, kot je to predvidel pripravljalc. Zaradi tega se bo skrbno obravnavalo vsak ugovor ali zgolj pomislek
glede pravilnosti ali kakovosti posamezne testne naloge. V primeru, da bo na izpitu kandidat na določeno vprašanje odgovoril napačno (ne bo označil pravilnih odgovorov v skladu z
rešitvami), pa se bo izkazalo, da je testna naloga kakor koli problematična (nejasna, nepopolna, dvoumna ali celo napačna …), se ta odgovor NE bo štel kot napačen, če:

  • obstaja vzročna zveza med zaznanim problemom pri TN in označenim (napačnim) odgovorom (če je kandidat zaradi zaznanega problema v dejanski zmoti, zaveden, dobi napačno asociacijo, zaide v napačni vzorec …),
  • se kandidat pri ugovoru na to sklicuje (da je zaradi tega odgovoril napačno oz. pojasni, kako je razumel testno nalogo) in
  • kandidat po razjasnitvi oz. popravku testne naloge zna pravilno odgovoriti na
    zastavljeno vprašanje.

Prav tako se »napačni« odgovor prizna kot pravilen, če se izkaže, da je tudi takšen odgovor mogoč kot pravilen.
V prvem primer se odgovor ne šteje kot napačen, če kandidat ugovarja takoj po koncu teoretičnega dela izpita, v drugem pa, če ugovarja kadar koli v predpisanem roku. Takoj po koncu izpita se bo opravil tudi vpis v evidenčni karton vožnje. V primeru ročnega spreminjanja rezultata, se bo vpis opravil šele po njegovi potrditvi s strani predsednika izpitnega centra.


Prispevek so omogočile šole vožnje članice portala Vozniski-izpit.com.

Vir: avp-rs.si