Izbris kazenskih točk, kaj je to in kako mi to pripomore, da lahko obdržim vozniško dovoljenje. Ali je res možno, da se mi kazenske točke same od sebe izbrišejo ?Ali lahko sam kaj naredim, da se mi kazenske točke hitreje izbrišejo in koliko kazenskih točk lahko imam, predno mi odvzamejo vozniško dovoljenje, Kje lahko vidim, koliko kazenskih točk imam in ali bom moral ponovno opravljati vozniški izpit. Kar nekaj vprašanj na to temo je prišlo zastavljenih s strani naših uporabnikov, zato smo se odločili, da vam na čimbolj enostaven način ponudimo odgovor.

 

Kje se beležijo kazenske točke?

 Pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, se vodi skupna evidenca o številu izrečenih kazenskih točk za posamezne storilce prekrškov in pravnomočnih odločbah o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Novi Zakon o voznikih uvaja možnost izbrisa kazenskih točk vsake dve leti. Te lahko zbrišete tako, da se kot imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja prostovoljno udeležite programa usposabljanja za varno vožnjo, zdravstvenega pregleda s svetovanjem ali rehabilitacijskega programa. Zakon o Voznikih predvideva sledeče:

Program dodatnega usposabljanja za izbris kazenskih točk

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže štiri kazenske točke, pa do dneva, ko opravi program, ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo obsega teoretični kot praktični del. Teoretični del obsega dvanajst pedagoških ur z vsebinami o tveganjih in nevarnostih pri vožnji, o zavedanju resnosti tveganja in nevarnosti, o odgovornosti voznikov in o medsebojnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu, ki bistveno vplivajo na varnost cestnega prometa. Praktični del pa se izvede v obliki vadbe varne vožnje v obsegu šestih pedagoških ur, kjer udeleženci v umetnem okolju spoznajo kritične situacije z vozilom, ki se jim lahko dogodijo v javnem prometu.

Po uspešno zaključenem programu se vozniku z dnem, ko organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo, enkrat v dveh letih, izbrišejo iz evidence štiri kazenske točke.

Izbris Kazenskih Točk in Program Dodatnega Usposabljanja

Izbris Kazenskih Točk in Program Dodatnega Usposabljanja

Zdravstveni pregled s svetovanjem za izbris kazenskih točk

Zdravstvenega pregleda s svetovanjem se imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja lahko udeleži pri osebnem zdravniku enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola:

  • Voznik, ki v organizmu oz. telesu ne sme imeti alkohola (npr. voznik začetnik, poklicni voznik,…): če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu oz. telesu do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.
  • Drug voznik: če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu nad 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali nad 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Voznik potrdilo o udeležbi na svetovanju, ki velja tri mesece, sam predloži organu, ki je pristojen za vodenje evidence kazenskih točk. Ta mu potem iz evidence izbriše kazenske točke.
Zdravstvenega pregleda s svetovanjem za izbris kazenskih točk se ne more udeležiti voznik, ki je presegel zgoraj omenjene mejne vrednosti.

Izbris kazenskih točk in zdravstveni pregled s svetovanjem

Izbris kazenskih točk in zdravstveni pregled s svetovanjem

Rehabilitacijski program za izbris kazenskih točk

Ustreznega rehabilitacijskega programa , ki ga določi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda, se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja enkrat v treh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Izbris kazenskih točk in regabilitacijski program

Izbris kazenskih točk in rehabilitacijski program

 

Na voljo so trije različni rehabilitacijskimi programi:

  • edukacijske delavnice v obsegu najmanj šest pedagoških ur z vsebinami varnosti cestnega prometa, tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu;
  • psihosocialne delavnice v obsegu najmanj 17 pedagoških ur, od tega najmanj dve uri individualne obravnave in najmanj 15 ur dela v skupini z vsebinami varnosti cestnega prometa, tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem
    prometu;
  • programi zdravljenja, ki potekajo po standardiziranih programih zdravljenja odvisnosti.

Voznik potrdilo s katerim dokazuje uspešno zaključen program, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, sam predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, ki mu iz evidence izbriše kazenske točke. Omejitev je le-ta, da se vozniku štiri kazenske točke lahko izbrišejo le enkrat v dveh letih, ne glede na to, ali je opravil program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, ali je opravil zdravstveni pregled s svetovanjem ali če se je udeležil ustreznega rehabilitacijskega programa.