Pripravili smo vam pomembne povezave s katerim boste lažje opravili vozniški izpit. Oglejte si torej Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih ter Zakon o voznikih

Zakon o pravilih cestnega prometa

Zakon o pravilih cestnega prometa

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) določa prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju tega zakona izrekajo pristojni organi.

Njegova vsebina zajema načela cestnega prometa, odgovornost za varen in nemoten potek prometa, navedbo pooblastil za nadzor nad izvajanjem določ Zakona o pravilih cestnega proemta ter druga posebna določila.

ZPrCP zajema tudi pravila cestnega prometa, pravila varne ustavitve in parkiranja vozil, pravila uporabe svetlobne in zvočne opreme, pogoji za prevoz tovora v cestnem prometu, varstvo udeležencev cestnega prometa.

V Zakonu o pravilih cestnega prometa je obdelano tudi poglavje o napravah za urejanje cestnega prometa ter psihofizično stanje udeležencev cestnega prometa.

Celoten Zakon o pravilih cestnega prometa si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Zakon o cestah

Zakon o cestah

Vsebina Zakona o cestah (Zces-1) obsega skupne določbe o gradnji, vzdrževanju, upravljanju in varstvu javnih cest. določbe o gradnji državnih cest in o upravljanju državnih cest ter varstvo državnih cest in prometa na njih. ZCes-1 predpisuje tudi varnostne zahteve za cestno infrastrukturo ter določa kdo uporablja, gradi, vzdržuje in varuje občinske ceste. Predpisano je tudi inšpekcijsko nadzorstvo.

S tem zakonom je predpisano tudi, da se za nadzor in upravljanje prometa ter obveščanje javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih ustanovi Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP).

Zakon o cestah določa, da nadzor na javnih cestah izvajajo policisti, na občinskih cestah, nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, in državnih cestah v naseljih pa tudi občinski redarji.
Celoten Zakon o cestah si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Zakon o motornih vozilih

Zakon o motornih vozilih

Zakon o motornih voziih (ZMV) določa pogoje za dajanje vozil na trg ter pogoje za začetek njihove uporabe. Ureja registracijo vozil, prostojnost in pogoje za registracijo vozil, izdajo prometnih dovoljenj in registrskih tablic, njihovo vsebino.

ZMV ureja odjavo vozil, dolžnosti lastnika ob odjavi vozila ter tehnično brezhibnost vozila.

S tem zakonom je predpisano tudi vzdrževanje in popravljanje vozil ter vgradnja homologiranih delov, nekatere določbe pa se nanašajo tudi na vozila za posebne vrste prevozov ter na vozila za prevoz skupin otrok.

Na novo so določene vrste tehničnih pregledov ter roki za opravljanje tehničnih pregledov ter, da naloge tehnične službe in strokovne organizacije, smejo opravljati pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki pridobijo pooblastilo agencije.

Zakon o motornih vozilih predpisuje, da Agencija za varnost v prometu opravlja strokovni nadzor nad delom proizvajalcev vozil in njihovih pooblaščenih zastopnikov, tehničnih služb, strokovnih organizacij in registracijskih organizacij.

Celoten Zakon o motornih vozilih si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Zakon o voznikih

Zakon o voznikih

Zakon o voznikih določa načrtovanje in izvajanje nalog za preventivo in varnost v cestnem prometu ter pravila.

Ureja pogoje za udeležbo voznikov v cestnem prometu.

Predpisuje pravila in pogoje za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, pogoje za delovanje šol vožnje.

Zakon o voznikih ureja vozniški izpit, pogoje opravljanja zdravstvenih pregledov ter dodatnih usposabljanj voznikov.

ZVoz na novo predstavlja Javno agencijo, njene naloge ter pristojnosti ter pooblastila državnih služb.

Celoten Zakon o voznikih si lahko ogledate na spodnji povezavi:

 

Novim Zakonom s področja vozniškega izpita in ostalim novicam o vozniškem izpitu lahko sledite na našem blogu z naslovom Zakoni in Pravilniki.

Vse za vozniški izpit na enem mestu