Vozniški izpit Forumi Vozniški Izpit OCENJEVALCI Izpit za ocenjevalca Morebitna vprašanja in odgovori

Prikaz 1 prispevka (od skupno 4)
 • Avtor
  Prispevki
 • Anonimnež
  Nedejavno
  Post count: 73

  1.Ali sme kandidat opravljati vozniški izpit (VI) za kategorijo C, oz. D, če nima vozniškega dovoljenja (VD) za B kat.?
  Ne sme, kajti ZVCP v 172. členu predpisuje, da mora imeti kandidat za opravljanje VI za C kat. veljavno VD za B. Za opravljanje VI za D kat pa mora imeti VD za B najmanj tri leta ter VD za C kat.

  2. Kako lahko tujec zamenja tuje VD za slovensko VD?
  ZVCP v 152. členu določa, da tujec, ki ima prijavljeno prebivališče v RS, sme s tujim VD v voziti največ eno leto. Državljani članice EU smejo v RS voziti z VD izdanim od članice EU. ZVCP v 153. členu pa določa, da lahko tujec, ki ima prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev v RS, zahteva zamenjavo tujega VD za slovenskega ob upoštevanju splošnih pogojev.

  3. Kdo izdaja zdravstvena spričevala in pod kakšnimi pogoji?
  Minister za zdravje v soglasju MNZ pooblasti zdravstvene organizacije oz. zdravnike zasebnike za izdajo zdravstvenih spričeval ter izda predpise (182. člen ZVCP).

  4. Kdo opravlja zdravstvene preglede in na koliko časa?
  Kandidati za opravljanje VD za vse kategorije morajo opraviti zdravstveni pregled pred začetkom opravljanja praktičnega usposabljanja (razen G kat) (179. člen ZVCP). (opomba: G kat. nima praktičnega dela izpita ampak samo teoretičnega). Zdravstvene preglede opravljajo pooblaščene zdravstvene organizacije oz. zasebni zdravniki (180. člen ZVCP). Za kat. F, G in H izda zdravstveno spričevalo osebni zdravnik. Zdravstveno spričevalo velja dve leti (183. člen ZVCP).

  5. Kakšen je program usposabljanja?
  Program usposabljanja za voznika motornih vozil obsega teoretični in praktični del. Teoretični del v obsegu 40 učnih ur obsega pravila CPP …, praktični del pa obsega spoznavanja vozila in osnove tehnike vožnje na poligonu ter učenje vožnje v naselju in izven naselja z redkim in gostim prometom (161. člen ZVCP).

  6. Kaj določa Pravilnik o vozniškem izpitu?
  S tem pravilnikom se natančneje predpisujejo pogoji in način opravljanja VI za voznike MV, delo izpitnih komisij, strokovno izobraževanje članov izpitnih komisij, evidence ki jih vodijo izpitni centri ter program usposabljanja za člane izpitnih komisij. (1. člen PoVI).

  7. Kaj se preverja v posameznih sklopih VI?
  Na VI se ugotavlja, ali kandidat obvlada teoretično znanje po programu in praktično vožnjo MV s potrebno spretnostjo (176. člen ZVCP). Izpitna komisija na praktičnem delu izpita preverja kandidatovo spretnost in obnašanje pri vožnji vozila v prometu po programu ter obsega pripravo na vožnjo in ugotavljanje tehničnega stanja vozila, preizkus spretnosti na neprometni površini in preizkus obnašanja pri vožnji vozila v naseljih in izven njega (10. člen PoVI).

  8. S kakšnimi vozili se opravlja praktični del izpita?
  Vozila za kat A, D1, D1 + E in H kat so določena v 15. členu Pravilniku o vozniškem izpitu (Ur.l. RS, št. 29/06). Za ostale kategorije pa je do 31.8.2010 v veljavi 6. člen Pravilnika o avto šolah (Ur.l. RS, 106/99, 101/01 in 79/02).

  9. Kdo izreka kazenske točke, kdo vodi evidenco?
  Kazenske točke do pet točk izreka preKrškovni organ po hitrem postopku, več točk pa z odločbo. Podatke o kazenskih točkah preKrškovni organ posreduje ministrstvu, ki je pristojno za vodenje evidence o kazenskih točkah in pravnomočnih odločb o prenehanju veljavnosti VD. Sodišče, na območju katerega ima kršitelj stalno ali začasno prebivališče, izreče prenehanje veljavnosti VD (235. člen ZVCP).

  10. Prepoved vožnje in začasen odvzem VD?
  Voznik ne sme voziti vozila če je pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo (129. in 131. člen ZVCP). Poleg teh primerov prepove policist vožnjo vozniku in mu začasno odvzame vozniško dovoljenje, če je zaradi telesnega in duševnega stanja zmanjšana njegova sposobnost za vožnjo, če ne uporablja pripomočkov vpisanih v VD, če vozi vozilo v nasprotju z omejitvami vpisanimi v VD, če prekorači dovoljeni čas trajanja vožnje ali če je VD neveljavno. Če je VD odvzeto zaradi vpliva alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi se VD vrne vozniku po preteku 24 ur od odvzema. Če je bilo VD odvzeto na podlagi drugih razlogov se VD vrne vozniku ko prenehajo razlogi za odvzem (238. člen ZVCP).

  11. Tehnični pregledi za avtošolska vozila?
  Prvi tehnični pregled za vozila avtošole se opravi eno leto po prvi registraciji, naslednji tehnični pregledi pa se morajo opraviti vsakih šest mesecev (211. člen ZVCP).

  12. Kdo se mora udeležiti programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo in kako se brišejo kazenske točke?
  Imetnik VD, ki doseže od 13 do 17 kazenskih točk se mora udeležiti programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo. Po uspešno zaključenem seminarju se vozniku enkrat v dveh letih izbrišejo iz evidence 4 kazenske točke (189. člen ZVCP).
  13. Predpisana starost za vožnjo motornih vozil?

  – 14 let za H kat, oz. ko v koledarskem letu dopolnijo starost 14 let (172. člen ZVCP).
  – 15 let za motokultivatorje(G) in F kat do 40 km/h.
  – 16 let za A1.
  – 18 let za A, B, B+E, C, C+E, F nad 40 km/h, delovni stroji (G).
  – 21 let za D, D+E, D1, D1+E (150. člen ZVCP).

  14. Kakšni so pogoji za vožnjo motornih vozil?
  Motorno oz. motorno in priklopno vozilo sme voziti oseba:

  – ki je telesno in duševno zmožna voziti vozilo,
  – je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil,
  – ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil ustrezne kategorije in ne vozi v nasprotju z omejitvami,
  – ji VD ni odvzeto in se ne izvršuje sankcija prepovedi vožnje,
  – ji ni izrečen varnostni ukrep odvzema VD in izrečena sankcija prenehanje veljavnosti VD,
  – uporablja pripomočke za vožnjo, ki so vpisani v VD.

  15. Pod kakšnimi pogoji lahko vozimo A kat brez omejitve?
  VD za vožnjo motornih vozil A kat brez omejitve se izda osebi, ki je poleg splošnih pogojev (138. in 147. člen ZVCP) dopolnila 21 let starosti in je opravila VI za A kat, katerega praktični del je obsegal tudi posebni praktični del VI. VD A brez omejitve lahko brez opravljanja VI in brez predložitve zdravstvenega spričevala pridobi oseba, ki ima najmanj dve leti VD za podkategorijo A1(do 125 ccm oz do 11 KW) ali A z omejitvijo (A do 25 KW, oz razmerje moči motorja in mase vozila ne presega 0,16 KW/kg) (147. člen ZVCP). (opomba: Zakompliciran 147. člen ZVCP najbolj preprosto obrazloži Bojan Krajnc v skripti Teorija CPP).

  16. Pogoji za opravljanje VI?
  VI lahko v RS opravlja kandidat, ki ima v RS stalno ali začasno prebivališče več kot 6 mesecev in se je v AŠ usposobil za voznika. Kandidati se lahko priglasijo k izpitu na UE ali IC. Kandidati smejo opravljati VI, če izpolnjujejo pogoje, določene za pridobitev pravice voziti motorno vozilo. Za C mora imeti B, za D morajo imeti B najmanj tri leta in C ali D1, za D1 če imajo B najmanj tri leta. Za kat B+E, C+E, D1+E, D+E smejo opravljati VI, če imajo veljavno VD za ustrezno vlečno vozilo oz. če so opravili VI za ustrezno kat (172. člen ZVCP).

  17. Kdo je lahko spremljevalec?
  Spremljevalec je lahko eden od staršev ali skrbnikov …, ki je star najmanj 30 let, ima veljavno VD z B najmanj 7 let, nima več kot 5 kazenskih točk. Spremljevalec mora biti vpisan v EKV, vpis opravi IC na podlagi ustreznih dokazil. IC mora spremljevalcu pred vpisom v EKV posredovati ustrezna navodila (139. člen ZVCP).

  18. Pravilnik o vozniškem izpitu – priprava na vožnjo?
  Kandidat sme opravljati praktični del izpita, če ima opravljen teoretični del (razen posebni praktični del za A). Na praktičnem delu VI izpitna komisija preverja kandidatovo spretnost in obnašanje pri vožnji vozila ustrezne kat po praktičnem delu programa usposabljanja. Praktični del je sestavljen iz treh delov in sicer:

  – priprava na vožnjo in ugotavljanje tehničnega stanja vozila,
  – preizkus spretnosti pri vožnji z vozilom na neprometni površini,
  – preizkus obnašanja pri vožnji vozila v cestnem prometu v naseljih in izven naselij (10. člen PoVI).

  19. Kdo lahko v AŠ uči predpise o varnosti cestnega prometa?
  V AŠ smejo poučevati- predpise o varnosti cestnega prometa, osnove delovanja naprav in opreme na motornem vozilu, psihologijo v cestnem prometu in prometno etiko – učitelji predpisov z ustreznim veljavnim dovoljenjem za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in učitelji vožnje z veljavnim dovoljenjem za učitelja vožnje, ki imajo najmanj višjo strokovno izobrazbo ter osebe, ki so bile zaposlene kot učitelji predpisov na dan 1.5.1998 in imajo veljavno dovoljenje za učitelja vožnje.

  20. Primer praktičnega dela izpita za B+E in C+E?
  Praktični del izpita zajema tri sklope in sicer pripravo na vožnjo in tehnično preveritev vozila, preizkus spretnosti z vozilom na neprometni površini ter preizkus obnašanja v cestnem prometu. Kandidat mora za kat B+E in C+E poleg osnovnih zahtev izpolniti še naslednje:

  – preveriti mora ali je tovor na priklopnem vozilu pravilno natovorjen in zavarovan, ali so stranice oz. tovorna vrata na priklopnem vozilu zaprta in preveriti mora stanje nadgradnje;
  – Preveriti mora mehanizem sklopke za priklop na priklopnem vozilu, vlečno napravo na vlečnem vozilu, električne spojne elemente, delovanje svetlobnih naprav na priklopnem vozilu ter delovanje zavor na priklopnem vozilu.
  – Kandidat mora izvesti tudi priklop in odklop priklopnega vozila in sicer tako, da vlečno in priklopno vozilo pred priklopom nista poravnana v eni liniji. Kandidat mora pripeljati z vlečnim vozilom mimo priklopnega vozila, se ustaviti in se nato z vzratno vožnjo približati priklopnemu vozilu. Priklop mora biti pravilno izveden (pravilno ustaviti, opazovati, nakazati premike z vozilom, zavarovati priklopno vozilo pred premikom). (Program in kriteriji ocenjevanja na VI).

  Anonimnež
  Nedejavno
  Post count: 73

  To so sedaj že stara vprašanja, katerih odgovori so se z novo zakonodajo spremenili.

  kaja
  Gost
  Post count: 579

  kako prestaviti datum opravljanja teorije cp zaradi bolezni, ce si ze prijavljen na dolocen dan.?

  Mirko Turk
  Moderator
  Post count: 385

  kako prestaviti datum opravljanja teorije cp zaradi bolezni, ce si ze prijavljen na dolocen dan.?

  Pozdravljeni, potrebujete zdravniško potrdilo, da ste tega dne izostali zaradi bolezni.

  ing. prom. Mirko T. je upokojeni učitelj vožnje vseh kategorij, učitelj predpisov, vodja šole vožnje in nekdanji član izpitne komisije ter dolgoletni sodelavec portala Vozniski-izpit.com. Zbral je 28 najtežjih vprašanj CPP - KLIK za prenos

Prikaz 1 prispevka (od skupno 4)
Odgovori na: Morebitna vprašanja in odgovori
Vaši podatki: